1. Let's move forward
 2. Just Better

Just Better

De basis voor onze wereldwijde milieumissie
Wat bedoelen we precies met 'Just Better'? Zorg voor het milieu is voor Toyota niets nieuws. Jaren geleden legden we reeds een solide fundament onder onze bedrijfsvoering, waarbij het milieu de belangrijkste hoeksteen is voor al onze activiteiten. In dit hoofdstuk leest u alles over ons milieubeleid, onze methodieken en de certificeringen die we gebruiken om 'Just Better' te zijn.

Earth Charter, Milieubeleid en Actieplan

Toyota stelt alles in het werk om het milieu te beschermen en te verbeteren. Daarom is het van belang dat alle medewerkers beseffen wat er wordt verwacht, en dat we goed moeten samenwerken om onze milieudoelstellingen te halen. Naast ons eigen milieubeleid dienen wij uiteraard ook te voldoen aan internationaal geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Zo weten wij zeker dat we de juiste maatregelen hebben genomen om milieurisico's zoveel mogelijk te beperken.

Het milieubeleid voor onze bedrijfsactiviteiten is ontwikkeld op basis van drie pijlers: het Toyota Earth Charter, Environmental Policy en het European Environmental Action Plan. Dit kader helpt ons om onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren en om milieudoelstellingen ook daadwerkelijk te realiseren. Daarbij delen wij zoveel mogelijk kennis en expertise met anderen, om duurzaamheid en milieubewustzijn in de maatschappij te stimuleren.

Het Toyota Earth Charter beschrijft ons overkoepelende milieubeleid en ons streven om bij te dragen aan een duurzame, emissievrije samenleving.
 • Toyota Earth Charter

  Het Toyota Earth Charter vormt de basis onder al onze milieugerelateerde activiteiten. Het is een duidelijke samenvatting van het beleid en de richtlijnen die we volgen op weg naar duurzame ontwikkeling en effectief milieumanagement. Het document is nauw verweven met de Toyota Guiding Principles, waarin onze bedrijfsfilosofie wordt beschreven. Het Earth Charter onderschrijft nadrukkelijk het derde van onze Guiding Principles, waarin is vastgelegd dat "onze bedrijfsvoering is gericht op het maken van schone en veilige producten en op activiteiten die wereldwijd de kwaliteit van leven verbeteren."

  Het Toyota Earth Charter werd in 1992 opgesteld, en in 2000 nog eens aangepast. De tekst beschrijft ons beleid en maakt duidelijk hoe Toyota als autofabrikant middels milieubewuste technologieën, voortdurende verbeteringen en samenwerking wil bijdragen aan een welvarende, emissievrije samenleving. Het artikel geeft ons tevens richtlijnen en helpt ons om milieubewustzijn en verantwoordelijkheid voor het milieu te stimuleren, en om onze kennis en ervaringen uit te wisselen met anderen.


 • Downloads

Milieubeleid

 • We werken in harmonie met het milieu en streven naar een zoveel mogelijk emissievrije bedrijfsvoering.
 • We maken gebruik van elke beschikbare technologie om het milieu en economisch belang met elkaar in harmonie te brengen.
 • Dit helpt ons om milieuproblemen op wereldwijde, landelijke en regionale schaal te benoemen.
 • Toyota investeert in relaties met partijen die helpen om het milieu te beschermen.

Richtlijnen

 • Wij gaan de uitdaging aan om alle facetten van onze bedrijfsvoering emissievrij te maken.
 • Door samen te werken met onze businesspartners realiseren wij milieuvoordelen.
 • Wij ondersteunen sociale activiteiten die gericht zijn op de bescherming en het verbeteren van het milieu.
 • Wij delen informatie met anderen en willen het milieubewustzijn bevorderen.
Ons milieubeleid heeft niet alleen betrekking op onze bedrijfsactiviteiten, maar beschrijft ook hoe we kunnen helpen om milieubewustzijn te bevorderen en goede ideeën met anderen te delen.
 • Toyota Europe Environmental Policy

  Het European Environmental Policy is een formeel document waarin is vastgelegd hoe we de in het Earth Charter vastgelegde doelstellingen kunnen realiseren. Het in 2011 opgestelde artikel vormt de basis voor de wijze waarop wij in ons bedrijf omgaan met milieukwesties, conform internationale en nationale wet- en regelgeving. Op deze wijze geven wij vorm aan ons streven om binnen onze sector voorop te lopen op gebied van milieubewustzijn en om ook andere partijen te helpen hun eigen beleid op dit gebied vorm te geven.

  In het European Environment Policy is ook onze belofte opgenomen om emissies gedurende elke fase van de levenscyclus van een voertuig te reduceren en om afval en de door ons gebruikte grondstoffen zoveel mogelijk te beperken. Op deze wijze blijven wij streven naar onze doelstelling van de ultieme eco-auto. Deze filosofie wordt ondersteund door ons streven om onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren, om ons energieverbruik te reduceren en om aan wettelijke normen te voldoen. Ook willen wij onze kennis delen en anderen aanmoedigen om milieukwesties aan te pakken.


 • Downloads

Milieubelofte

 • Wij gaan de uitdaging aan om alle facetten van onze bedrijfsvoering emissievrij te maken.
 • Wij werken bewust aan het reduceren van afval en het verlagen van ons energieverbruik. Ook gaan wij zorgvuldig om met de door ons gebruikte grondstoffen.
 • Ons hoofddoel is om een auto te ontwikkelen die geen negatieve invloed heeft op het milieu.

Voortdurend verbeteren

 • Wij houden in elke fase van de levenscyclus van een voertuig rekening met het milieu en de milieubelasting.
 • Wij zorgen ervoor dat onze bedrijfsactiviteiten en onze producten wereldwijd voldoen aan de wettelijk geldende milieu-eisen.
 • Onze fabrieken, logistiek en productiemethodes zijn zoveel mogelijk milieubewust ingericht.

Open dialoog

 • We werken samen met onze businesspartners, medewerkers en onze klanten om milieubewustzijn en een duurzame werkwijze te stimuleren.
 • Het milieu is een belangrijke prioriteit in onze bedrijfsvoering en in onze relaties met derden.
 • Wij zoeken altijd naar nieuwe manieren om milieubewustzijn en acties voor het milieu te stimuleren.
Het is belangrijk om op de toekomst voorbereid te zijn. Daarom publiceren wij elke vijf jaar een Environmental Action Plan, dat vervolgens regelmatig wordt geüpdatet.
 • Het Environmental Action Plan concept

  In ons Environmental Action Plan worden onze milieugerelateerde activiteiten en doelstellingen voor een periode van vijf jaar vastgelegd.

  Behalve uitleg over ons beleid op korte termijn, vormt het Environmental Action Plan ook de strategie voor onze doelstellingen op de langere termijn. Elke vijf jaar publiceren wij een volledig herzien plan waarvan we de inhoud jaarlijks kritisch bekijken, en waar nodig aanpassen. Aan het eind van de periode van vijf jaar kijken we terug op behaalde resultaten, en benoemen we de punten waarop we onszelf kunnen verbeteren om onze doelstellingen voor de lange termijn te realiseren.

  Recentelijk publiceerden wij de 6e editie van ons Environmental Action Plan. Dit werd opgesteld in het najaar van 2015 en beslaat de periode van april 2016 tot en met maart 2020.

Ons huidige Actieplan

Het plan waar we op dit moment aan werken richt zich op drie belangrijke punten die in de vorige editie reeds werden benoemd: hoe we kunnen bijdragen aan een samenleving met lagere emissies, hoe we een circulaire economie tot stand kunnen brengen en wat we nog meer kunnen doen om het milieu te beschermen, als onderdeel van een samenleving die in staat is om in harmonie met de natuur te leven en te werken. Onze belangrijkste strategie blijft echter het verzorgen van duurzame mobiliteit door nieuwe en betere eco-auto's te ontwikkelen.

De implementatie van het plan viel samen met de aankondiging van de Toyota Environmental Challenge 2050, waarin wij ambitieuze milieudoelstellingen vastleggen, die we rond 2050 willen hebben gerealiseerd. Onze activiteiten worden ondersteund en versterkt door onze huidige en toekomstige actieplannen.

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de registratie en evaluatie van onze milieuprestaties voldoen aan alle internationaal geldende normen.
 • Life Cycle Assessment (LCA)

  Life Cycle Assessment is een veelgebruikte methodiek die de milieubelasting over de gehele levenscyclus van een product in kaart brengt. Het Eco-Vehicle Assessment System (Eco-VAS) van Toyota gaat nog een stap verder en wordt door de Chief Engineer gebruikt om de milieubelasting van onze voertuigen te evalueren, van de winning van grondstoffen tot productie, gebruik en de uiteindelijke recycling.

  Het systeem maakt het mogelijk om al in een vroeg stadium doelstellingen te formuleren, en om deze regelmatig te evalueren om er zeker van te zijn dat de gestelde doelen worden bereikt. Toyota voert al sinds 1997 Life Cycle Assessments van geproduceerde voertuigen uit. Daarbij realiseren wij met elke nieuwe generatie van een model betere milieuprestaties dan met de voorgaande generatie. Onze methodiek is zelfs gecertificeerd.

 • ISO 14001 gecertificeerd

  De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) verzorgt internationaal erkende certificeringen voor bedrijven en organisaties die aan de hiervoor gestelde milieu-eisen voldoen. De zogenoemde ISO 14001 norm heeft betrekking op veel verschillende aspecten, waaronder de implementatie van een milieubeleid, het formuleren van doelstellingen, training en bewustzijn en regelmatige beoordelingen van milieuprestaties.

  Wij maken graag gebruik van ISO 14001 en de bijbehorende tools, die ons ondersteunen in ons streven naar voortdurende verbetering van onze milieuprestaties.

  Meer dan 20 van onze Europese locaties zijn gecertificeerd volgens de ISO 14001 norm, waaronder fabrieken, hoofdkantoren en logistieke centra.

  Daarnaast is ongeveer een derde van het Europese dealernetwerk gecertificeerd door andere milieu-organisaties. Voor alle Nederlandse dealerbedrijven is dat het certificaat Erkend Duurzaam.


 • Downloads

 • Het Europese Hoofdkantoor & Technisch Centrum, 14 Parts Logistics, 6 Vehicle Logistics & LRVT Parijs zijn door AVI gecertificeerd volgens de ISO 14001 norm. NMSC/EMC zijn gecertificeerd door andere, nationaal bevoegde instanties.