1. Legal
 2. Privacyverklaring

Toyota privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die vallen onder Louwman & Parqui B.V., hierna: Louwman & Parqui, onderdeel van Louwman Group.

Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. De verantwoordelijke
 2. Ons doel: bescherming van persoonsgegevens
 3. Wat zijn persoonsgegevens
 4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van je
 5. Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens
 6. Beveiliging en verwerkers
 7. Jouw rechten en contact
   

1. De Verantwoordelijke

Louwman & Parqui is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Louwman & Parqui streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van dienstverlening. In deze privacyverklaring vind je algemene informatie over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

2. Ons doel: Bescherming van persoonsgegevens

Louwman & Parqui respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Louwman & Parqui dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Louwman & Parqui stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Louwman & Parqui heeft technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel je persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik van deze gegevens.

Indien nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komt.

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens je kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan je IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij je persoonsgegevens nodig.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van je?

Wij willen je graag goed van dienst zijn zoals je van ons gewend bent. Om er voor te zorgen dat je gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij je persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst die je bij ons afneemt, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam
 • Adres
 • PostcodeWoonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Gebruikslogs
 • IP-adres
 • Taal
 • Geslacht

De persoonsgegevens die je opgeeft, zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan je hebben gecommuniceerd. Verder kun je in deze privacyverklaring meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden. Daarnaast kan Louwman & Parqui in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met je de volgende gegevens verwerken:

 • kenteken, serienummer en model van een voertuig;
 • technische gegevens over een voertuig;
 • onderhoudshistorie van een voertuig;
 • eigendomshistorie van een voertuig (tenaamstellingsgegevens);
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst;
 • technische gegevens over een voertuig, waaronder connected car;

5. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Geen verkoop van persoonsgegevens aan derden
Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van je persoonsgegevens. Je persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Louwman & Parqui, zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen je persoonsgegevens niet verkopen aan derden, maar gegevens kunnen wel binnen de genoemde doeleinden worden uitgewisseld binnen Louwman Group.

Doel en gebruik van persoonsgegevens
De verwerkingen van je persoonsgegevens vinden altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag, namelijk:

 • Uitvoering van een overeenkomst met jou;
 • Gerechtvaardigd belang van Louwman & Parqui of een derde, zoals bijvoorbeeld marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer;
 • Toestemming van jou;
 • Een wettelijke verplichting; of 
 • Vervulling van een taak van algemeen belang.

Wij lichten het bovenstaande hieronder graag nog toe.

Als importeur levert Louwman & Parqui producten en diensten op het gebied van marketing en verkoop van alle Toyota en Lexus modellen in Nederland. Wij verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens die j aan ons hebt toevertrouwd om je van dienst te kunnen zijn of je te informeren. Bij het afsluiten van een product, het afnemen van een dienst of wanneer je contact met Louwman & Parqui heeft, legt Louwman & Parqui persoonsgegevens vast. Louwman & Parqui verwerkt deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening alsmede voor de hieronder genoemde doeleinden.

Voorkomen van fraude en misbruik. Helaas worden bedrijven, zo ook Louwman & Parqui, soms geconfronteerd met ten onrechte ingediende claims of declaraties. Hiermee zijn Louwman & Parqui en zijn klanten niet gebaat. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om dit soort misbruik tegen te gaan.

Delen met derden. Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van het door jou gevraagde product of dienst en worden om die reden je persoonsgegevens met deze derde gedeeld. Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen Louwman Group, dan wel derde partijen welke de aangeboden diensten en/of producten (helpen te) leveren. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens.

Indien je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven kan Louwman & Parqui je persoonsgegevens delen met Toyota Motor Europe en andere bedrijven binnen Louwman Group (zie www.louwmangroup.nl), waaronder Toyota Nederland. Deze bedrijven kunnen je informatie over hun diensten en/of producten aanbieden. Indien je hier niet langer prijs op stelt, kunt je de door jou verstrekte toestemming altijd intrekken.

Verbetering van de dienstverlening. Wij gebruiken je persoonsgegevens die wij middels onze diensten verzamelen om je goed van dienst te kunnen zijn en nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen.

Verbetering website en applicaties. Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houdt Louwman & Parqui (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website middels cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie. Ons doel is advertentie-uitingen te personaliseren en een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derde partijen die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie over cookies, of wanneer je geen cookies wenst verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

Relatiebeheer en marketing. Wij verwerken persoonsgegevens voor ons relatiebeheer en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. Op basis van gegevens uit interne en externe bronnen en je bezoek aan onze webpagina’s kunnen wij je passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

Bewaartermijn. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben je persoonsgegevens nodig om je goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van je persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om je de dienst te kunnen leveren of zolang hiervoor een gerechtvaardigd belang is. Hierna zullen wij je persoonsgegevens verwijderen, afschermen of anonimiseren.

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van jou verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract –daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract.

Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen jou, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld.

6. Beveiliging en verwerkers

Wij beveiligingen je persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Louwman & Parqui hebben alleen toegang tot je persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

Wij maken afspraken over de beveiliging van je persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

7. Jouw rechten en contact

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien. Daarnaast heb je in sommige gevallen het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Verder heb je het recht om je toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van je persoonsgegevens daarop is gebaseerd, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op beperking van de jou betreffende verwerking en het recht op dataportabiliteit. Dit laatste houdt in dat je je persoonsgegevens over kan (laten) dragen.

Mocht je gebruik van je rechten willen maken, neem dan contact op met Louwman & Parqui. Als je vragen heeft over de manier waarop Louwman & Parqui met je persoonsgegevens omgaat, of één van je privacyrechten wilt uitoefenen kun je via dit privacy formulier contact met Louwman & Parqui opnemen.

Indien Louwman & Parqui niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Louwman & Parqui jou vragen om je verzoek (nader) te specificeren. Louwman & Parqui schort de uitvoering van je verzoek op totdat je de (nadere) specificatie hebt verstrekt.

Wij hebben onze privacyverklaring op 4 april 2024 voor het laatst gewijzigd. Louwman & Parqui behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Louwman & Parqui adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij je informeren.