1. Legal
  2. Sitevoorwaarden

Toyota sitevoorwaarden

Door de website van Toyota te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden zonder enig voorbehoud. Voor uw bezoek aan de Toyota-website gelden dan ook deze voorwaarden, alsmede alle wettelijke bepalingen ter plaatse.
Copyright © Louwman & Parqui B.V., Raamsdonksveer (hierna te noemen: "L&P")

Inhoud

De Toyota-website bevat informatie en reclame aangaande producten van Toyota. De producten die Toyota op deze website toont, zijn alleen bestemd voor de Europese markt. De beschreven reclamecampagnes zijn alleen van toepassing voor de betreffende landen. Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Deze site dient dan ook niet ter vervanging van de informatie die de officiële Toyota-dealer u kan geven.

De informatie op deze site is zo volledig mogelijk. L&P behoudt zich echter het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen.

Brandstofverbruikcijfers en emissiewaarden

Alle op deze website aangehaalde indicatieve brandstofverbruikcijfers en emissiewaarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving overeenkomstig de Europese richtlijnen. De meting wordt uitgevoerd op een standaard productievoertuig. In de praktijk is het brandstofverbruik en de emissie mede afhankelijk van factoren zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, rijgedrag, gebruik en uitvoering.

Prijzen van Toyota-producten en diensten

De prijzen op deze Toyota-website worden uitsluitend bij wijze van indicatieve informatie gegeven en gelden niet als aanbieding voor de verkoop van de producten en diensten van Toyota. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de prijzen van een officiële Toyota-dealer. Op de aankoop van een product of dienst van Toyota zijn de in een individueel contract vastgelegde voorwaarden van toepassing.

Copyright, industrieel en intellectueel eigendom

De presentatie en de volledige inhoud van deze site (inclusief de codering van de site) is industrieel en intellectueel eigendom van Toyota Motor Corporation in Japan, Toyota Motor Europe (TME), L&P of derden en is als zodanig auteursrechtelijk beschermd.

De informatie, tekst, foto’s, codering en afbeeldingen van deze site zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en vertoning en mogen in geen geval geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, aangepast of verzonden, noch mag toestemming worden gegeven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Toyota Motor Corporation in Japan, TME, L&P of een eventuele derde.

Handelsmerk

Het handelsmerk, de logo's, afbeeldingen en servicevermeldingen op deze website zijn eigendom van de Toyota Motor Corporation in Japan, TME, L&P of derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of op wat voor manier dan ook worden gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Toyota Motor Corporation, TME, L&P of de betreffende derde, al naargelang het geval.

Hyperlinks

De Toyota-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. L&P geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid Hoewel L&P alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. L&P wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie volledig af. Deze website en haar volledige inhoud worden "als zodanig" ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie of rechten.

Aansprakelijkheid

L&P wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de Toyota-website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de Toyota-website.

Aanpassing van het beleid

L&P behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Bel voor meer informatie over Toyota gratis 0800-0369. Importeur: Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer