Biodiversiteit

Toyota’s bijdrage aan het behoud van het ecosysteem

Een van de prioriteiten van Toyota is het behoud van de grote verscheidenheid aan levensvormen. Toyota investeert tijd en middelen in de instandhouding van de rijke flora en fauna van onze planeet, variërend van kleinschalige projecten die een paar hectaren beslaan tot uitgebreide mondiale samenwerkingsverbanden. Zo leveren we een bijdrage aan het behoud van de verschillende ecosystemen en trachten we deze zelfs te verbeteren.

Industriegebied wordt bloeiend natuurreservaat
Waar gaat het om?

Binnen de auto-industrie van het Verenigd Koninkrijk heeft Toyota het voortouw genomen door een partnership aan te gaan met de Royal Botanic Gardens in Kew*, met als doel de ecologische en milieutechnische kwaliteit van onze werkzaamheden te verbeteren. Door deze samenwerking worden de productielocaties en het hoofdkantoor veranderd in een duurzaam leefgebied voor planten en dieren. Zo kunnen wij ons werk doen in harmonie met het milieu.

* De Royal Botanic Gardens in Kew genieten wereldwijd aanzien, zowel vanwege de uitmuntende verzamelingen als de wetenschappelijke expertise op het gebied van plantendiversiteit en duurzame ontwikkeling.

/

Hier wil ik meer van weten

Wat is een goed voorbeeld?

De autofabriek van Toyota in Burnaston, Derbyshire. Hier was het doel om aan te tonen hoe een operationele fabriek de biodiversiteit succesvol kan ondersteunen door middel van duurzaam landbeheer. Het project garandeert een groene nalatenschap voor de toekomst, zonder de kosten of de effectiviteit van de autofabriek in gevaar te brengen.

Hoe is dit tot stand gekomen?

Een team van Kew werd betrokken bij de landschapsplanning en leverde expertise op het gebied van tuinbouw, grondherstel, zaadkwaliteit en projectimplementatie, in samenwerking met plaatselijke landschapsarchitecten en aannemers. Ook de Derbyshire Wildlife Trust werkte mee aan het project. Het personeel van de fabriek in Burnaston werd gestimuleerd om aan het project deel te nemen, om alles te leren over het gedachtegoed achter de veranderingen en betrokken te raken bij de aanplant.

/
/
Wat is het resultaat?

De 2,35 miljoen vierkante meter (234 ha) grond van de fabriek in Burnaston bestaat nu uit weide- en grasland, draslanden, bossen en hagen en biedt onderdak aan meer dan 400 plant- en diersoorten, waarvan enkele zeldzaam zijn en beschermd worden.

Door de samenwerking met de beste deskundigen van Kew op het gebied van plantwetenschap heeft Toyota een nog natuurlijker leefomgeving gecreëerd, met het plan om voor 2020 nog eens 230.000 vierkante meter landschap te herstellen.

/
Wat wordt het volgende project?

Experts uit Kew ondersteunen biodiversiteitsprojecten bij Toyota-locaties in België: ons Europese hoofkantoor in Brussel, het technisch centrum in Zaventem en het Parts Logistics Centre in Diest.

Deze en andere projecten tonen duidelijk aan dat een fabrikant, door samen te werken met een internationaal befaamd onderzoek- en onderwijsinstelling, een ecologisch rijke leefwereld kan creëren die verbonden is met de plaatselijke omgeving en gemeenschap. Hierdoor is een harmonieuze samenleving met de natuur ook in de toekomst verzekerd.

/
Planten behoeden voor uitsterven
Hoe is dit mogelijk?

Dankzij Millennium Seed Bank Partnership. Dit is een baanbrekend, wereldwijd initiatief om hoogwaardige zaden van planten die met uitsterven worden bedreigd te verzamelen, te drogen en op te slaan. De zaadbank staat onder leiding van de Royal Botanical Gardens in Kew, een wereldberoemde wetenschappelijke organisatie met internationaal aanzien vanwege de voortreffelijke verzameling levende en gedroogde planten. Kew bezit bovendien een ongeëvenaarde expertise op het gebied van plantendiversiteit, behoud en duurzame ontwikkeling, zowel in het Verenigd Koninkrijk als wereldwijd.

/

Hier wil ik meer van weten

Hoe is Toyota hierbij betrokken?

Het Toyota Environmental Activities Grant Programme levert bijdragen aan de ontwikkeling van de Millennium Seed Bank Partnership. Door donaties kunnen nieuwe partners in Brazilië en verder in Zuid-Amerika opgeleid worden. Daarnaast worden in de loop van 2016 cursussen georganiseerd in Groot-Brittannië voor nieuwe partners van over de hele wereld. Ook kunnen hierdoor nieuwe zaaddrogers aangeschaft worden, essentiële apparaten voor het verzamelteam. Er zijn zelfs zaden in de zaadbank ondergebracht die gewonnen zijn op het terrein rondom onze TMUK-fabriek!

Waarom is dit belangrijk?

Het project is essentieel voor de verwezenlijking van de ambitie van Kew om voor 2020 25 procent van alle wilde planten op deze wereld te verzamelen en te conserveren in hun Millennium Seed Bank en gelieerde zaadbanken. Zo kunnen we wellicht voorkomen dat bedreigde plantensoorten voorgoed van onze planeet verdwijnen.

/
/
/
/
Terug naar de natuur in België
Wat is het?

Het Toyota Parts Centre Europe (TPCE) in Diest. België is bezig om in samenwerking met zijn langdurige partner, de Vlaamse vereniging voor natuurbehoud Natuurpunt, een deel van de locatie om te bouwen tot natuurreservaat. Els Leysen, Milieucoördinator bij het Toyota Parts Centre Europe (TPCE), verteld ons meer over het project.

/

Hier wil ik meer van weten

Wat houdt het in?

“We zijn een paar jaar geleden begonnen, toen we bij TPCE een insectenhotel hebben gebouwd. Dit is een houten constructie waarin insecten hun toevlucht kunnen zoeken om eitjes te leggen en te overwinteren. De volgende stap was de aanleg van een vijver. Het geweldig om te zien hoe deze gebruikt wordt door libellen, kikkers en salamanders. ’s Avonds scheren vleermuizen over het water, op jacht naar insecten.


Bij verschillende gelegenheden zijn activiteiten voor boomaanplant georganiseerd, waarbij medewerkers van TPCE en de plaatselijke bevolking betrokken werden. Door de aanplant van bomen wordt een natuurlijke strook land gecreëerd tussen het industriële gebied en het omliggende agrarische land. Zo kunnen dieren naar believen van de ene kant naar de andere migreren, alsof ons magazijn van 100.000 m2 er helemaal niet staat!”

Wie was er nog meer bij betrokken?

“Bij sommige biodiversiteitprojecten werkt TPCE nauw samen met Groenwerk De Winning, een plaatselijke sociale werkplaats. Zij hebben het insectenhotel geïnstalleerd en leveren hun expertise om de omgeving rond de locatie geleidelijk om te vormen van een door gras en beton gedomineerd landschap tot een minder gecontroleerde, meer bio-diverse omgeving waar volop wilde bloemen bloeien.”

Hoe is de omgeving veranderd?

“Exotische bomen werden gerooid en vervangen door inheemse soorten, om zo een ideale omgeving te creëren voor inheemse vogels, insecten, konijnen, enzovoort. Het gras wordt niet meer maandelijks gemaaid maar slechts twee keer per jaar, waardoor veel wilde bloemen kunnen floreren in de weidevelden.”

/
/
/
/
/
En de toekomst?

“We plannen een insectentuin rond het insectenhotel om meer bijen en andere insecten aan te trekken en te voeden. Het creëren van een dergelijke bij-vriendelijke omgeving is van essentieel belang, omdat bijen belangrijke bestuivers zijn en een cruciale rol vervullen in de voedselketen en de biodiversiteit in het algemeen.


De tuin biedt de medewerkers ook de mogelijkheid een luchtje te scheppen tijdens hun lunchpauze – als het Belgische weer dit toelaat! Voor dit doeleinde wordt een ontdekkingspad aangelegd, zodat wij allemaal kunnen genieten van ons bio-diverse landschap.”

Hoor ik daar een geelgors zingen?

“Jazeker! De geelgors is een klein vogeltje in agrarisch gebied dat door de moderne landbouw wordt bedreigd. Hij kwam als winnaar uit de bus van de interne ‘gekoesterde buur’ verkiezing bij TCPE.

De geelgors is de mascotte van de groep geworden en we doen er alles aan om goed voor hem te zorgen. Dit houdt onder meer in dat hagen en bossen zorgvuldig worden onderhouden om zo een perfecte habitat voor het vogeltje in stand te houden.”

/
Vrij rondzwervende buffelkuddes
’Waar gaat het om?

Toyota levert eveneens financiële ondersteuning aan een lokaal WWF-project in Tiszatarján, Noordoost-Hongarije. Het betreft een gemeenschapsproject voor behoud van het drasland langs de rivier de Tisza. Doel hierbij is een bijdrage te leveren aan het behoud van het natuurgebied van de uiterwaarden, het graslandschap en de belangrijkste soorten. Tegelijkertijd heeft het project het bewustzijn inzake praktisch ecosysteembeheer verhoogd en gezorgd voor diversificatie van de lokale inkomsten door het opwekken van bio-energie.

/

Hier wil ik meer van weten

Wat is er zo bijzonder aan deze streek?

De Tisza is één van de belangrijkste en gevoeligste rivieraders in Centraal- en Oost-Europa. Een groot deel van het gebied geniet als park landelijke bescherming en wordt internationaal beschermd als een Ramsar* watergebied. Essentiële diersoorten, sommige van wereldwijd belang waaronder de zwarte ooievaar, de zeearend, sakervalk, bever en talloze watervogels migreren in de lente naar deze streek.


Als gevolg van het snelle oprukken van uitheemse planten zoals de indigostruik is de oorspronkelijke begroeiing langs de rivier teruggedrongen. De gevolgen zijn uitermate schadelijk: een verlies van biodiversiteit en een beperktere watercapaciteit, waardoor vogels niet kunnen nestelen en andere dieren geen schuilplaats meer kunnen vinden.

*Ramsar is een overeenkomst inzake watergebieden, de Conventie van Ramsar genaamd; een internationaal verdrag dat een kader biedt voor nationale acties en internationale samenwerking voor het behoud en verstandig gebruik van draslanden en hun voorzieningen.

Wat is er veranderd?

Dankzij ons partnership met het WWF zijn uitheemse planten uitgeroeid om de uiterwaarden terug te brengen in hun oude glorie. Er zijn waterbuffels uitgezet in de draslanden en Hongaarse stepperunderen in het beboste graslandschap om het gebied zijn voormalige soortenrijke pracht terug te geven.

Halfbewaakte begrazing trekt ook nieuwe biodiversiteit naar de draslanden, zoals watervogels. Er zijn bevers uitgezet voor diversificatie van het waterlandschap en herstructurering van de habitat van de uiterwaarden.

/
Waarom is dit zo belangrijk?

De combinatie van begrazing en uitroeiing van uitheemse planten is een ideaal middel voor behoud, om zo ecologische stroken land te creëren en de kwalitatieve biodiversiteit van water- en grasgebieden te verbeteren. Deze aanpassingen leveren een aantrekkelijk landschap op voor ecotoerisme, dat voor extra inkomsten kan zorgen en economische verbreding.

De steun van Toyota maakte het mogelijk om vanuit de gemeenschap een project voor behoud van de uiterwaarden op te zetten dat binnen de hele regio van de Karpaten ingezet zou kunnen worden, maar ook in andere regio’s waar de lokale bevolking sterk afhankelijk is van uiterwaarden.

/
Waarom doet Toyota dit?

Toyota Motor Corporation selecteert jaarlijks een aantal projecten die in het kader van het Toyota Environmental Activities Grant Programme gefinancierd worden. Dit programma werd in 2000 gelanceerd om te vieren dat Toyota het jaar daarvoor de Global 500 Award had ontvangen van het United Nations Environment Programme.

‘Sardines zijn belangrijker dan auto’s!’
Pardon? Lees ik dit wel goed?

‘Sardines zijn belangrijker dan auto’s,’ aldus Didier Leroy, Executive Vice President van Toyota Motor Corporation, in zijn toespraak ter gelegenheid van ons partnership met de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Kan dit waar zijn? Wat bedoelde hij hiermee?

/

Hier wil ik meer van weten

Waar gaat het om?

Om bedreigde dieren te behoeden voor uitsterven, is het van cruciaal belang om te weten welke soorten precies bedreigd worden voordat er acties gepland worden. Dit is de gedachte achter de Rode Lijst van bedreigde diersoorten, opgesteld door de IUCN. Tot nu toe heeft de IUCN 80.000 soorten in kaart gebracht; de organisatie streeft ernaar dit aantal in 2020 verdubbeld te hebben. Van maar liefst 23.000 soorten is vastgesteld dat zij met uitsterven worden bedreigd.

Hoe is Toyota hierbij betrokken?

Toyota is een vijfjarig partnership aangegaan met de IUCN voor de financiering waarmee de IUCN zijn doelstellingen hoopt te kunnen bereiken. De donatie van Toyota versterkt de rol van de Rode Lijst bij het bepalen van het instandhoudingsbeleid, het nagaan van de gemaakte vorderingen bij het terugdringen van het verlies aan biodiversiteit, het vergaren van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en het verhogen van de publieke bewustwording over de soorten.

Dankzij de financiering wordt de kennis vergroot over de kans tot uitsterven van meer dan 28.000 soorten, waaronder veel planten en dieren die een onmisbare voedingsbron zijn.

/
Dit gaat dus ook over onze voedselvoorziening?

Zeker. De deskundigen van de IUCN hebben ervoor gekozen een groot deel van deze financiële injectie te gebruiken voor onderzoek naar de populatie van planten en dieren waarvan miljarden mensen afhankelijk zijn als essentiële voedingsbron, waaronder diverse soorten wilde rijst en granen die essentieel zijn voor de voedselzekerheid.

Vervolgens zullen ook zeevissen zoals sardines, pelsers, tong en schol beoordeeld worden. Deze gelden niet alleen als voedingsbron voor miljarden mensen, maar ook hun vangst en verwerking biedt wereldwijd aan naar schatting een miljoen mensen werk.

/
Waarom doet Toyota dit?

Er zijn meerdere redenen om de IUCN te steunen. Wij belichten hier de twee belangrijkste: op de eerste plaats hebben we sinds de oprichting van Toyota milieuproblematiek gezien als een van de belangrijkste uitdagingen, met de achterliggende gedachte dat het handelen van ons bedrijf zou moeten bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame maatschappij. We willen een netto positieve impact hebben, wat inhoudt dat wij waarde willen creëren voor de gemeenschap die uitstijgt boven het focussen op schone mobiliteit.

Ten tweede omdat de wijze waarop de IUCN gegevens vergaart mogelijkheden biedt voor gecoördineerd optreden, iets wat ook diep verankerd ligt in de manier van denken bij Toyota. Wij zijn een door feiten en data gedreven bedrijf. Er bestaat zelfs een Japans woord voor het controleren van de feiten: genchi genbutsu. Zonder de gegevens die door de IUCN worden verzameld zou het voor andere NGO’s, regeringen en de maatschappij als geheel onmogelijk zijn om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen.

‘IUCN spreekt de wens uit dat de visie en het leiderschap van Toyota andere bedrijven binnen de auto-industrie en daarbuiten zullen inspireren. Als meer bedrijven een gelijksoortige visie zouden nastreven, kunnen we misschien ooit werkelijk in harmonie met de natuur leven. Hoe zou de wereld er anno 2050 dan uitzien!’

Jane Smart, Global Director of IUCN’s Biodiversity Conservation Group

Lees meer

Nieuwe Mirai voor partner Totalenergies Marketing Nederland Nieuwe Mirai voor partner Totalenergies Marketing Nederland Waterstof-elektrisch rijden bereikbaarder door samenwerking tussen aanjagers waterstoftransitie Diefstal van katalysatoren: zo voorkom je het Diefstal van katalysatoren: zo voorkom je het Hulpmiddelen en tips om diefstal tegen te gaan Schaatsster Irene Schouten nieuwe ambassadeur Toyota Schaatsster Irene Schouten nieuwe ambassadeur Toyota “Alles is mogelijk met de juiste mindset” Toyota bZ4X voorzien van One Motion Grip-besturing Toyota bZ4X voorzien van One Motion Grip-besturing Elektronische besturing zorgt behalve voor rijcomfort ook voor meer beenruimte, betere zitpositie en gemakkelijkere instap